Personības izaugsmes centrs.

Personības izaugsmes centrs ir izveidots 2013.gadā, realizējot biedrības projektu.

Projekta atbalstītājs- Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

Personības izaugsmes centra izveides mērķis- sniegt iespēju Liepājas PII "Sauleszaķis" modernizēt mācību procesu, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tādējādi veicinot izglītības procesa norišu daudzveidību un kvalitāti, sagatavojot bērnus pamatizglītības uzsākšanai.

Personības izaugsmes centra darbības uzdevumi-

*ar interaktīvām un pētniecības metodēm padarīt izglītības procesu daudzveidīgāku, interesantāku, aizraujošāku.

*iepazīstināt bērnus un pieaugušos ar jaunākajām tehnoloģijām un tās iespējām, sniegt iespējas tās izmantot.

*organizēt seminārus, praktikumus, radošās aktivitātes pedagogiem un vecākiem.

Personības izaugsmes centrs piedāvā iespējas:

*darboties ar interaktīvo tāfeli,

**izmantot elektroniskos mācību līdzekļus- CD filmiņas, enciklopēdijas u.c. interneta resursus,

***darboties aktivitāšu centros:

"Ciparnīca"- matemātika, sensorika, konstruēšana;

"Laboratorija"- pētniecība un eksperimenti;

"Ekspotīcija"- visums, zemeslode un daba.

****rīkot seminārus u.c. aktivitātes.

PII "Sauleszaķis" bērniem un darbiniekiem darbošanās centrā ir bez maksas, pārējiem- pret ziedojumiem, tos ieskaitot biedrības kontā.

Rekvizīti:

Biedrība "Mēs- Sauleszaķim!" Reģ.Nr.50008207871

SEB banka

Kods:UNLALV2X

Konts: LV39UNLA0050020541354

Kontaktpersonas: Kristīne Karele.


Biedrības aktivitātes.

Biedrības aktivitātes.

2021.gadā ar biedrības atbalstu iegādāts planšetdators Samsung Galaxy TAB S6, kuru paredzēts izmantot mācību procesā un robotikas nodarbībās.


2020.gadā ar biedrības atbalstu iestādē izveidots rekreācijas stūrītis iestādes darbiniekiem.


2019.gadā ar biedrības atbalstu iegādāti robotikas nodarbību komplekti BEE-BOT un WEDO.


2018.gads

No 2018. gada 25. līdz 27. jūlijam biedrības “Mēs - Sauleszaķim” 3 dalībniekiem bija iespēja līdzdarboties Plenērā “Ar pozitīvu domu nākotnei  ROKU ROKĀ”.

Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros projekts  tapa sadarbojoties biedrībai “Liepziediņa bērnība”,  Personības izaugsmes biedrībai “Mēs- Sauleszaķim” un skolotāju biedrībai ASNI.

Projekta mērķis bija uzsākt sadarbību starp izglītību un profesionalo jomu parstāvošajām biedrībām, lai veicinātu sadarbību, projektu un pasākumu organizēšanu ārpus vienas iestādes ietvariem.

Projekta aktivitātes notika 3 dienas, kuru laikā:

  • katras biedrības pārrstāvji iepazīstināja ar savas biedrības darbību un realizētiem projektiem;
  • bija iespēja izbaudīt savus spēkus ZUMBAS nodarbībā Sabīnes Priedoliņas vadībā;
  • profesionālas mākslinieces Guntas Krastiņas vadībā apguvām gleznošanas prasmes ar akrila krāsām uz audekla.

Projekta ietvaros tapušie mākslas darbi bija aplūkojami tirdzniecības centrā Ostmala no no 20. līdz 24.augustam.

Projekta aktivitātes bija interesantas, gūtas jaunas prasmes un iemaņas, iegūti jauni draugi un jauna pieredze. Šis bija pozitīvām emocijām piepildīts laiks sekmīgai Jaunā mācību gada uzsākšanai ar degsmi un jaunām idejām, lai darbotos un radītu tik pat radošu atmofēru bērniem, ar kuriem ikdienā darbojamies.

Paldies par iespēju piedalīties šadā sadarbibas projektā!

Personības izaugsmes biedrības “Mēs- Sauleszaķim” valdes priekšsēdētāja Kristīne Karele

 


2017.gads

Biedrība piedalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu konkursā, iesniedzot projektu "Daba kā trešais pedagogs" - par datu kameru, teleskopu un binokli.

Projektu konkursā tika atbalstīts finansējums - teleskopa un binokļa iegādei.


 

2016. gads

Biedrība piedalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu konkursā, iesniedzot projektu "Apgūsim nākotnes profesiju" - par 2 dārza mājiņām un 3 veikala iekārtām. 

Projekta konkursā finansējums tika atbalstīts.

Projekta atskaiti skatīt šeit.


 

2016. gads

Personības izaugsmes biedrība "Mēs - Sauleszaķim", piedaloties 2016. gada Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izsludinātajā Izglītības projektu līdzfinansēšanas konkursā, gūst atbalstu un saņem finansējumu EUR 663.00. Par iegūtajiiem līdzekļiem vēlamies atjaunot un modernizēt kvalitatīvu materiālo bāzi bērnu ārpusrotaļnodarbību laika pavadīšanai.

Liepājas PII "Sauleszaķis"dibināta 2007. gadā. Pagājuši 9 mācību gadi. Iepriekš iegādātā materiālā bāze bērnu brīvā laika pavadīšanai ir ne tikai nokalpojusi un novecojusi, bet ir nepieciešama atjaunot ar kvalitatīvākām, modernākām, bērniem saistošākām sižetu lomu rotaļu iekārtām.

Plānojam 3 grupās iegādāties iekārtas sižetu lomu rotaļām "Veikals" un 2 grupās -Dārza mājiņas, iesaistot vecākus un pedagogus, 6 iestādes grupām papildināt materiālo bāzi bērnu ārpusrotaļnodarbībām - brīvā laika pavadīšanai,( vienā iestādes grupā iekārta "Veikals" ierīkota ar vecāku atbalstu jau iepriekš).

Projekta realizācijā tiks iesasitīti 120 PII "Sauleszaķis" bērni, 200 viņu vecāki, 21 darbinieks. Sadarbībā ar iestādes pedagogiem un citu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, tiks aktualizētas un dažādotas pirmsskolas vecuma bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Īstenojot projektu, personības izaugsmes biedrība "Mēs - Sauleszaķim" sadarbosies ar Liepājas pirmsskolas izglītības iestādi "Sauleszaķis". Pedagogi, darbinieki, bērni un viņu vecāki tiks iesaistīti iekārtu uzstādīšanā un materiālās bāzes papildināšanaā.

PII"Margrietiņa", PII "Liesmiņa" bērni un pedagogi tiks aicināti un sadraudzības pasākumiem - tematiskajām pēcpusdienām "Šižetu lomu rotaļas pirmsskolā".

Citi pirmsskolu iestāžu pedagogi tiks aicināti uz semināru/praktikumu "Sižetu lomu rotaļu izmantošana pirmsskolā".

Paldies Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei par piešķirto finanasējumu.

________________________________________________________________________________________________

2015.gads

Biedrība piedalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu konkursā, iesniedzot projektu "E-klases ieviešana"-par 2 portatīvo datoru iegādi sagatavošanas grupu skolotāju darbam ar e-klasi.

Projektu konkursā tika atbalstīts finansējums 1 portatīvā datora iegādei.


 

2014.gads

Biedrība piedalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu konkursā, iesniedzot 2 projektus- par personības izaugsmes centra pilnveidi ar plansetdatoriem un gaismas galdu, un projektu par pieaugušo kursiem attīstības psiholoģijā.

Projektu konkursā tika atbalstīts 1 projekts- par gaismas galda iegādi Personības izaugsmes centrā.

 


2013.gads

Noslēdzies biedrības pirmais realizētais projekts. Bijušajās rotaļu grupas telpās izveidots personības izaugsmes centrs. Centrs ir aprīkots ar modernām IT iekārtām, lai ar interaktīvām un pētniecības metodēm spētu izglītības procesu padarīt daudzveidīgāku, interesantāku un aizraujošāku. Interaktīvā tāfele, planšetdatori, mikroskopi, skaņu iekārtas un citas iekārtas ir paredzētas, lai bērni, sākot no 3 gadu vecuma varētu reizi nedēļā šajā centrā pētīt, eksperimentēt un analizēt, tādējādi apgūstot gan jaunākās tehnoloģijas, gan padarot mācīšanās procesus aizraujošākus, lai būtu iespēja pedagogiem pielietot tās zināšanas, kuras ir iegūtas apmeklējot tālākizglītības kursus par darbu ar interaktīvajām tāfelēm un darbu ar interaktīvo apmācības procesu.

Personības izaugsmes centrs tapa ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu, kuras konkursā biedrība piedalījās un piešķirtā līdzfinansējuma ietvaros iegādājās interaktīvās tāfeles sistēmu. Personības izaugsmes centru svinīgi atklāja mācību gada otrajā pusē.Biedrības mērķi.

1.Veicināt bērnu, vecāku un pedagogu sadarbību Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Sauleszaķis", attīstot drošas, estētiskas, ērtas un veselīgas dzīves vides izveidi.

2.Organizēt izglītību un veselību veicinošus pasākumus - seminārus, lekcijas, mācību nometnes, braucienus, sporta svētkus u.c. pasākumus, veltītus personības iespēju izzināšanai, apgūšanai, tālāknodošanai, pedagogu profesionālo zināšanu darbā multikulturālā sabiedrībā ar dažādām vajadzībām pilnveidošanai.

3.Aktīvi iesaistīties veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību stiprināšanā, veicināt labdarības pasākumu attīstību, sadarbību starp ģimenēm, pirmsskolu, skolu, pašvaldību, sabiedrību, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību.

4.Iesaistīties projektos, piesaistīt finansiālos, materiālos un intelektuālos resursus savu mērķu sasniegšanai.


Sīkāk par biedrību lasi biedrības statūtos.

Iestāties biedrībā vari- uzrakstot iesniegumu un iesniedzot to kādam no valdes locekļiem.


Valde un biedri.

Biedrības valdes priekšsēdētāja no 27.10.2015. ir Kristīne Karele.

Valdes locekļi ir Anita Vecbaštika un Valda Kadiķe.

Biedrības biedri ir Taiga Rītiņa, Liene Pētersone, Kristīne Karele, Valda Kadiķe, Ilze Kaprano, Anita Vecbaštika, Gaļina Roze, Antra Biģele, Agita Olendere, Dace Lagzdiņa, Iveta Lapāne un .....vari būt arī TU, ja iestāsies un atbalstīsi mūs!


Biedrības statūti.