13.05.2015.

Izskatītie jautājumi:

1.Iepazīstināšana ar 2015.gada budžetu.

2.Energoefektivitātes finansējuma izlietojums.

3.Biedrības "Mēs- Sauleszaķim!" dalība projektu konkursā.

4.E-klases ieviešana.

5.Mājas lapas atjaunošana.

6.Ģimenes dienas aktivitātes.

7.Citi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

Tika atbalstīta ideja par Lielās talkas organizēšanu pavasarī teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai.


01.10.2014.

Izskatītie jautājumi:

1.Mācību gadam izvirzītie uzdevumi grupām, logopēdei, mūzikas skolotājai, iestādei kopumā.

2.Pasākumu plāns mācību gadam.

3.Ziemassvētku tirdziņa organizācija.

4.Ģimenes dienas organizācija.

5.Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursi.

6.Ziedojumu vākšanas kārtība grupās.

7.Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos.

8.Informācija mājas lapā.

Pieņemtie lēmumi:

1.Ziemassvētku tirdziņu organizēt tāpat kā katru gadu.

2.Ģimenes dienu organizēt ar tematisku saturu katrai grupai un krāt punktus aktivitātēs grupai kopumā.

3.Piedalīties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai".

4.Piesaistot ziedojumus grupai, ievērot Liepājas pilsētas domes 2006.gada 11.maija nolikumu Nr.17.

5.Informācijai mājas lapā ieteicams izveidot forumu vecākiem, iespēju piereģistrēties kā lietotājam, kā arī grupu sadaļās ievietot aktuālāko informāciju, ko skolotājas izliek vecākiem garderobēs.


02.04.2014.

Izskatītie jautājumi:

1.Personības izaugsmes centrs- Integrētās programmas mācību metode.

2.Budžets 2014., tā prioritātes.

3.Individuālie mācību līdzekļi 2014./2015.mācību gadam.

4.Ģimenes dienas projekts un Veselības mēneša aktivitātes.

Pieņemtie lēmumi:

1.Atbalstīt budžeta prioritātes.

2.Atbalstīt individuālo mācību līdzekļu iegādes veidu.

3.Apzināt potenciālos rīta rosmes vadītājus Veselības dienu organizēšanai.

4.Apzināt dejotājus Ģimenes dienai.


16.10.2013.

Padomes sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:

1.Iepazīšanās ar jaunajiem padomes locekļiem.

2.Jauna padomes priekšsēdētāja, vietnieka un sekretāra vēlēšanas.

3.Iestādes pasākuma plāna apspriešana.

4.Iestādes darbs jaunajā mācību gadā: dažādi jautājumi.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

1.Apstiprināt Iestādes padomes sastāvu 2013./2014.mācību gadā(skatīt rakstu "Padomes locekļi").

2.Par padomes priekšsēdētāju apstiprināt Aigu Trankali.

3.Par padomes priekšsēdētājas vietnieci apstiprināt Sanitu Zaharovu.

4.Par sekretāri apstiprināt Simonu Korpāni.

5.Pavasara padomes sēdē lemt par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem nākošajam mācību gadam, kas jānodrošina vecākiem.

6.Pavasara padomes sēdē lemt par ziedojumu naudas pieņemšanas kārtību iestādē.


17.04.2013.

2013.gada 17.aprīlī notika iestādes padomes sēde, kurā tika apspriesti šādi jautājumi:

1.Par iestādes budžetu 2013.gadam un tā sadalījumu.

2.Par papildus finansējuma izlietošanu.

3.Par mācību līdzekļu un materiālu nodrošinājumu bērniem jaunajam mācību gadam.

4.Par biedrību "Mēs- Sauleszaķim!" nodibināšanu un darbību.

5.Par veiktajiem vecāku dāvinājumiem.

6.Par elektronisko bērnu apmeklējumu uzskaites sistēmu "Tedis".

7.Par pedagoģisko procesu jaunajā mācību gadā.

8.Par Ģimenes dienu.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

1.Iestādes padomes vecākiem savu grupu vecāku sapulcēs izskaidrot jautājumu par bērnu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem un materiāliem, un rosināt lemt par nodrošināšanu ar līdzekļiem, kas paredzēti brīvajam laikam.

2.Rosināt vecākus vairāk kontrolēt un interesēties par vecāku dāvinājumu lietošanu.

3.Ģimenes diena, kas notiks 24.maijā, notiks ar devīzi "Vesels un drošs- tāds esmu es!". Tās laikā notiks 2 aktivitātes par tēmām "Drošība" un "Veselība". Tiks pieaicināti glābēji, Sarkanā krusta brīvprātīgie, kinologs, eko produktu ražōtājs un ielu vingrotāji. Uzstāsies iestādes bērnu ansamblis un dejotāji.


1 2 3 4 5