29.03.2023.

Izskatītie jautājumi:

1. Iestādes padomes nolikuma aktualizēšana un saskaņošana.

2. "Lielā talka" kosmētiskā remonta plānošana ar vecāku līdzdalību 3.un 4.grupu nojumēs.

3. Ģimenes dienas pasākums 26.05. un "Dabas klases atklāšana" (pateicības plāksnīte ziedotājiem un izgatavotājiem).

4. 2023./2024.mācību gadā izvirzītie kvalitātes mērķi.

5. 2023./2024.mācību gada iestādes vērtības- pieejamība, labjūtība, cieņa.

6. Tiešsaistes sistēmā ELIIS aptauja vecākiem par izglītojamo un izglītojamo vecāku labizjūtu iestādē 2022./2023.mācību gadā.

7. Izglītojamo individuālie mācību līdzekļi 2023./2024.mācību gadam saskaņošana.

8. Iestādes budžets 2023.gadam.

9. Vasaras darbu organizācija.

10. Atsauksmes par iestādes lapā Facebook ievietoto informāciju.


16.11.2022.

Izskatītie jautājumi:

1. Jauno Iestādes padomes locekļu apstiprināšana.

2. Iestādes padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

3. Iestādes izvirzītais 2022./2023.mācību gada kvalitātes mērķis.

4. Digitālo tehnoloģiju nodrošinājums iestādē.

5. Viesmākslinieku pakalpojumu maksas noteikšana.

6. Iestādes padomes ieteikumi izglītības procesa pilnveidei un iestādes attīstībai.

7. Citi jautājumi.


18.05.2022.

Izskatītie jautājumi:

1. Izmaiņas Iestādes padomes sastāvā, Iestādes padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

2. Iestādes misijas, vīzijas un vērtību apspriešana.

3. Aptauju "Anketa pirmsskolas izglītības iestādes "Sauleszaķis" audzēkņu vecākiem" un "Anketa pirmsskolas izglītības iestādes "Sauleszaķis" pedagogiem" analīze un galvenie secinājumi.

4. Izvirzītais mērķis 2022./2023.mācību gadam un atbalsta pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai.

5. Iestādes padomes ieteikumi izglītības procesa pilnveidei.

6. Par izglītojamajiem nepieciešamajiem individuālajiem mācību līdzekļiem 2022./2023.mācību gadam saskaņošana.

7. Viesmākslinieku pakalpojumu maksas noteikšana.

8. Vadītājas informācija par tuvākajiem pasākumiem.


03.11.2021.

Izskatītie jautājumi:

1. Jauno padomes locekļu apstiprināšana Iestādes padomes sastāvā.

2. Iestādes Audzināšanas plāna saskaņošana.

3. Darba organizācija iestādē saistībā ar vīrusa COVID-19 ierobežojošiem pasākumiem.

4. ESF projekta "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas        izglītības programmu nodrošināšanai" noslēgums.

5. Iestādes budžets 2022. gadam.

6. Iestādes attīstības plānošana: 2021./2022. m.g. izvirzītais mērķis un uzdevumi.

7. Citi jautājumi.


28.04.2021.

Izskatītie jautājumi:

1. Darba procesa organizācija saistībā ar vīrusa COVID-19 ierobežojošiem pasākumiem.

2. Jautājumi par viesmākslinieku piesaistīšanu Jaunajā 2021./2022. m.g.

3. Informācija par iestādes attīstības plānu 20221./02022. m.g. (izvirzītais mācību gada mērķis un uzdevumi, IT resursu nodrošinājums).

4. Informācija pr izglītojamā individuālo mācību līdzekļu nodrošinājumu.

5. Iestādes darba plānošana un organizēšana vasaras mēnešos.

6. Lielās talkas plānošana (29. 30. maijā) un organizatoriskie jautājumi.

7. Paldies 4. grupas "Bitītes" Emīlijas mammai Selitai un Annas mammai Laurai par aktīvu līdzdarbošanos Iestādes padomē.

8. Citi jautājumi un priekšlikumi. 


1 2 3 4