Mācību gadā izvirzītais mērķi


Liepājas PII “Sauleszaķis”

 2021./2022. mācību gada izvirzītais mērķis

Digitālo mācību līdzekļu un informācijas tehnoloģiju jēgpilns pielietojums kvalitatīvas pirmsskolas izglītības īstenošanā.

2021./2022. mācību gada izvirzītais mērķis:

1.grupa “Lācēni”

Digitālo pamatprasmju attīstības veicināšana 1.izglītības posmā, izmantojot Personības izaugsmes centra pieejamos resursus.


2.grupa “Namiņš”


Digitālo tehnoloģiju izmantošana izglītojamo sadarbības prasmju pilnveidošanā.

3.grupa “Zaķēni”


«Lielvārds» Digitālo mācību līdzekļu un digitālās platformas soma.lv izmantošana mācību procesā.

4.grupa “Bitītes”

Dažādu digitālo tehnoloģiju un mācību līdzekļu izmantošana mācību procesā.


5.grupa “Eņģelīši”

Digitālo mācību līdzekļu aktualizēšana, pilnveidošana un izmantošana rakstīt un lasītprasmes  apgūšanā.


6.grupa “Pūks”

Digitālo tehnoloģiju izmantošana attīstot pašvadītu mācīšanos un sniedzot atgriezenisko saiti mācību procesā.


Mūzikas pedagogs


Digitālo mācību līdzekļu aktualizēšana un izmantošana mūzikas nodarbībās.

Logopēds

Digitālo mācību līdzekļu pielietošana runas un valodas traucējumu korekcijas darbā.