Mācību gadā izvirzītais mērķis


Liepājas PII “Sauleszaķis”

 2023./2024. mācību gada izvirzītais kvalitātes mērķis:

Izglītojamo talantu akcentēšana iekļaujošās izglītības aspektā.

Sasniedzamie rezultāti:

Kvalitatīvie rādītāji
1. Īstenots kvalitatīvs, mērķtiecīgi vadīts mācību un fakultatīvo nodarbību process.
2. Diferencēta un individualizēta pieeja ikvienam izglītojamajam.
3. Pozitīva attīstības dinamika izglītojamo sasniegumos.


Kvantitatīvie rādītāji
1. 100% pedagogu ikdienā īsteno un mērķtiecīgi vada mācību procesu, atklājot izglītojamo spējas un talantus.
2. Diferencēta un individualizēta pieeja mācību procesā veicina visu izglītojamo spēju un talantu izkopšanu.