Personības izaugsmes centrs.

Personības izaugsmes centrs ir izveidots 2013.gadā, realizējot biedrības projektu.

Projekta atbalstītājs- Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

Personības izaugsmes centra izveides mērķis- sniegt iespēju Liepājas PII "Sauleszaķis" modernizēt mācību procesu, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tādējādi veicinot izglītības procesa norišu daudzveidību un kvalitāti, sagatavojot bērnus pamatizglītības uzsākšanai.

Personības izaugsmes centra darbības uzdevumi-

*ar interaktīvām un pētniecības metodēm padarīt izglītības procesu daudzveidīgāku, interesantāku, aizraujošāku.

*iepazīstināt bērnus un pieaugušos ar jaunākajām tehnoloģijām un tās iespējām, sniegt iespējas tās izmantot.

*organizēt seminārus, praktikumus, radošās aktivitātes pedagogiem un vecākiem.

Personības izaugsmes centrs piedāvā iespējas:

*darboties ar interaktīvo tāfeli,

**izmantot elektroniskos mācību līdzekļus- CD filmiņas, enciklopēdijas u.c. interneta resursus,

***darboties aktivitāšu centros:

"Ciparnīca"- matemātika, sensorika, konstruēšana;

"Laboratorija"- pētniecība un eksperimenti;

"Ekspotīcija"- visums, zemeslode un daba.

****rīkot seminārus u.c. aktivitātes.

PII "Sauleszaķis" bērniem un darbiniekiem darbošanās centrā ir bez maksas, pārējiem- pret ziedojumiem, tos ieskaitot biedrības kontā.

Rekvizīti:

Biedrība "Mēs- Sauleszaķim!" Reģ.Nr.50008207871

SEB banka

Kods:UNLALV2X

Konts: LV39UNLA0050020541354

Kontaktpersonas: Kristīne Karele.