Biedrības mērķi.

1.Veicināt bērnu, vecāku un pedagogu sadarbību Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Sauleszaķis", attīstot drošas, estētiskas, ērtas un veselīgas dzīves vides izveidi.

2.Organizēt izglītību un veselību veicinošus pasākumus - seminārus, lekcijas, mācību nometnes, braucienus, sporta svētkus u.c. pasākumus, veltītus personības iespēju izzināšanai, apgūšanai, tālāknodošanai, pedagogu profesionālo zināšanu darbā multikulturālā sabiedrībā ar dažādām vajadzībām pilnveidošanai.

3.Aktīvi iesaistīties veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību stiprināšanā, veicināt labdarības pasākumu attīstību, sadarbību starp ģimenēm, pirmsskolu, skolu, pašvaldību, sabiedrību, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību.

4.Iesaistīties projektos, piesaistīt finansiālos, materiālos un intelektuālos resursus savu mērķu sasniegšanai.


Sīkāk par biedrību lasi biedrības statūtos.

Iestāties biedrībā vari- uzrakstot iesniegumu un iesniedzot to kādam no valdes locekļiem.